ul. Jesionowa 1 | 64-550 Duszniki | www.ag-acord.pl

 1. Współczynnik przewodzenia ciepła λ   Jest to ilość ciepła przewodzonego w jednostce czasu przez 1 m2 powierzchni przegrody o grubości 1m  przy różnicy temperatur z jednej i drugiej strony, równej 1K. Jest to parametr informujący ile ciepła przenika przez materiał izolacyjny. Im współczynnik jest niższy tym materiał jest lepszym izolatorem. Dla systemów poliuretanowych  zamkniętokomórkowych stosowanych przez naszą firmę wynosi od 0,021 do 0,026
  Jednostka – W/(mK).
 2. Opór cieplny przegrody warstwy jednorodnej-R
  Wartość ta określa zdolność przegrody do ograniczania strat cieplnych. Jest zależny od współczynnika lambda i  grubości przegrody. Jednostka – (m2K)/W
  R=d/λ.  Dla budynku „pasywnego” opór cieplny przegrody zewnętrznej  wynosi R>6  (m2K)/W.
  Gdzie :
  d- grubość warstwy [m] λ- współczynnik przewodzenia ciepła – W/mK
 3. Współczynnik przenikania ciepła – U Wartość ta określa  ilość ciepła, jaka w jednostce czasu przenika przez 1m2 przegrody, przy różnicy temperatur  1 K między ośrodkiemi z jednej i drugiej strony.
  Jednostka -W/(m2K). Jest to parametr informujący o ilości ciepła jaka przenika przez przegrodę. Stosuje się go do określenia izolacyjności ścian , dachów okien i innych przegród budowlanych.  Dla budynku „pasywnego” U<0,15 W/(m2K). U=λ/d. W celu obliczenia grubości izolacji zapewniającej osiągnięcie określonej wartości współczynnika  „U” przekształcamy wzór do postaci d=λ/U.